Cam kết và bền vững

Lượt xem: 1.795

CAM KẾT  

- Công ty luôn cập nhật và tuân thủ các quy định quốc gia, quốc tế, các tiêu chuẩn khách hàng về an toàn, vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an ninh, phòng vệ thực phẩm, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường cũng như các luật định và quy chuẩn liên quan khác trong ngành.

- Qua nhiều năm hoạt động, công ty đã không ngừng cải thiện về mọi mặt. Để giữ vững uy tín trên thị trường, một trong những phương châm của công ty là đặt an toàn, chất lượng sản phẩm lên hàng đầu nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong khi vẫn giữ được giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng nhanh chóng và bảo đảm sự tuân thủ các qui định về môi trường, trách nhiệm xã hội.

SỰ BỀN VỮNG  

- Công ty có sự nhận thức rõ ràng và mối quan tâm lớn về sự bền vững trong kinh doanh cả về phương diện môi trường, lẫn kinh tế và xã hội. Sự quan tâm dẫn đến các hành động của công ty trong nhiều khía cạnh và lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn trong:

  • Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp đang hoạt động bền vững;
  • Hợp đồng xử lý chất thải, phế liệu theo luật định;
  • Chuyển hóa một số loại chất thải thành phân bón trồng cây;
  • Xử lý, kiểm nghiệm nước thải nghiêm ngặt trước khi thải ra môi trường bên ngoài;
  • Xây dựng kế hoạch và chương trình tiết kiệm năng lượng;
  • Theo dõi, kiểm soát và hạn chế khí thải nhà kính;